Skontaktuj się z nami

Twoje pytanie:

Telefon lub email:

Zasady dotyczące cookies

×
 

Przewozy do Niemiec

Miasta w Polsce: Gliwice, Sośnicowice, Pyskowice...
Miasta w Niemczech: Leipzig, Halle, Magdeburg...
zobacz więcej »»
kup bilet
 

Warunki przewozu

§1 BILET 1. Wykupienie biletu jest równoznaczne z przyjęciem warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem i nie może być odstąpiony innej osobie. 3. Bilet ważny jest na oznaczoną datę wyjazdu. Brak daty wyjazdu powoduje utratę jego ważności. 4. Bilety zniżkowe muszą być potwierdzone dokumentami uprawniającymi do ich otrzymania. Dokumenty te powinien okazać pasażer obsłudze autokaru. 5. Bilet dwukierunkowy jest ważny przez sześć miesięcy od daty rozpoczęcia podróży (daty wyjazdu wpisanej na bilecie). Osoba chcąca wykorzystać jazdę powrotną po upływie trzech miesięcy od daty wyjazdu jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu w biurze podróży Heinz Reisen. 6. Bilet dwustronny (dwukierunkowy) wykorzystany tylko w jednym kierunku nie podlega żadnym zwrotom. 7. Bilet dwukierunkowy typu „OPEN” pozostaje otwarty na ryzyko pasażera to znaczy, że w przypadku braku wolnych miejsc na daną datę powrotu przewoźnik może odmówić przejazdu. 8. Można dokonać tylko jednej zmiany daty jazdy powrotnej. Musi ona nastąpić za zgodą przewoźnika i trzeba ją dokonać, co najmniej siedem dni przed ustaloną datą jazdy powrotnej. 9. Nie wystawia się duplikatów zgubionego, skradzionego lub zniszczonego biletu i nie zwraca się należności za takie bilety. 10. Bilet składa się z okładki i odcinków, za wyjątkiem biletu zakupionego poprzez Internet, który nie posiada okładki. Okładka biletu stanowi jego integralną część i nie można ją wyrywać. Również odcinków biletu nie można wyrywać i dokonywać na nich żadnych wpisów i poprawek poza osobami upoważnionymi, takimi jak obsługa autokaru lub osoba sprzedająca bilet. Poprawki i wpisy muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią osoby, która je dokonała. 11. Utrata ważności biletu następuje: -w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przejazdu -w przypadku odjazdu autokaru z przystanku zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, ustaloną na bilecie datą i godziną ( nie stawienie się pasażera) -po sześciu miesiącach od daty wyjazdu wpisanej na bilecie (data rozpoczęcia podróży) lub dziewięciu miesiącach od daty sprzedaży biletu. -w przypadku zniszczenia biletu w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uniemożliwiającym potwierdzenie jego autentyczności. - w przypadku nie dotrzymania przez pasażera warunków przewozu. §2 CENA BILETU I ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANY BILETU 1. Cena biletu ustalana jest według cennika obowiązującego w dniu wystawienia biletu. 2. Osoba ubiegająca się o zwrot należności w przypadku rezygnacji z przejazdu musi posiadać ważny bilet. Zgłoszenie rezygnacji z przejazdu musi być w formie pisemnej i może być dokonane w biurze „Heinz Reisen” lub w agencji, w której bilet został wykupiony. Datą zgłoszenia rezygnacji jest data przyjęcia rezygnacji przez agencję lub bezpośrednio przez „Heinz Reisen”. W przypadku zgłoszenia przez telefon, e-mail lub stronę internetową www.hrbus.pl, datą zgłoszenia jest data otrzymania takiej informacji przez „Heinz Reisen”. 3. Określa się następujące potrącenia od kwoty biletu w przypadku rezygnacji z przejazdu, jeżeli zgłoszenie następuje: - na siedem dni przed wyjazdem 10% ceny biletu - na trzy dni przed wyjazdem 50% ceny biletu - w dzień wyjazdu 100% ceny biletu §3 BAGAŻ 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu do 30kg. o łącznych wymiarach do 180 cm (długość + szerokość + wysokość) i bagażu podręcznego do 6kg. mieszczącego się na półce bagażowej. 2. Bagaż powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem podróżnego. 3. Bagaż nieoznaczony nie będzie wydawany. 4. Nie wolno przewozić zwierząt w autokarze. 5. Zabrania się przewozu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i mogą wyrządzić szkody innym podróżnym lub przewoźnikowi lub narażać innych podróżnych na niewygody. 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze, zbyt dużych lub nietypowych wymiarach, źle zabezpieczonego, o nieprzyjemnym zapachu lub bagażu, którego w wożenie do danego kraju jest zabronione. 7. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny i bagaż przewożony poza lukiem bagażowym (odzież, dokumenty, papiery wartościowe, gotówka itp.). 8. Przewoźnik odpowiada tylko za bagaż przewożony w lukach bagażowych w wypadkach, w których szkoda powstała z winy przewoźnika. W takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika jest ograniczona do wysokości 100 euro. Zaleca się dodatkowe ubezpieczenie rzeczy lub przedmiotów o większej wartości. 9. Reklamacje dotyczące utraty lub uszkodzenia bagażu (wyłącznie oznakowanego, który w czasie podróży znajdował się w luku bagażowym) powinny być zgłoszone obsłudze autokaru w chwili jego wydania. 10. Nadbagaż będzie zabierany w miarę możliwości. Za nadbagaż pobiera się opłatę. §4 PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA 1. Pasażer jest proszony o wstawienie się na przystanek 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. W razie opóźniania się planowanego przyjazdu autokaru pasażer jest zobowiązany do oczekiwania na autokar nie krócej niż trzy godziny i proszony jest do telefonicznego skontaktowania się z obsługą autokaru (numer telefonu do autokaru jest umieszczony na okładce biletu) w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia przyjazdu. 2. Pasażer jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie przejazdu tylko wewnątrz autokaru. 3. Pasażer ma prawo do przejazdu zgodnie z posiadanym biletem, to znaczy ze wsiadanie i wysiadanie może odbywać się wyłącznie na przystankach wpisanych w bilecie zgodnie z rozkładem jazdy. 4. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi autokaru, które mają na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przejazdu ( np. zajmować wskazane przez obsługę miejsce lub stosowanie się do czasu ogłaszanych przerw w czasie podróży). 5. Osoby wymagające opieki (dzieci, osoby chore lub w podeszłym wieku) mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Zabrania się przejazdu osobom chorym zakaźnie. 6. W razie zachorowania podróżnego w czasie przejazdu wszelkie koszty, w tym koszty kontynuowania dalszej podróży ponosi Pasażer. 7. Pasażer ma obowiązek posiadać przy sobie ważny bilet i okazywać go obsłudze autokaru. Jest również zobowiązany do okazywania dokumentu tożsamości obsłudze autokaru w celu potwierdzenia zgodności danych wpisanych na bilecie jak również do okazywania dokumentu uprawniającego do otrzymania zniżki. 8. Podróżny jest zobowiązany i osobiście odpowiedzialny za przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd (posiadanie odpowiednich dokumentów, przestrzeganie przepisów administracyjnych, celno-dewizowych, podatkowych, itp.).Obsługa autokaru ma prawo odmówić dalszej jazdy pasażerowi w przypadku nie zachowania przez niego w/w warunków. W takiej sytuacji podróżnemu nie przysługuje żaden zwrot należności. Również wszelkie skutki prawne w wyniku zaistniałej sytuacji ponosi pasażer osobiście. 9. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających podczas podróży jest zabronione. Osoby dopuszczające się tych czynności i osoby, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu jazdy lub bezpieczeństwu innych osób tracą prawo do dalszej podróży i mogą być pozostawieni na trasie bez możliwości zwrotu jakichkolwiek należności. Również nie będą zabierane osoby oczekujące na autokar, których zachowanie, może zagrażać innym osobom lub osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim wypadku również nie przysługuje zwrot żadnych należności. Osoby dopuszczające się wyżej wymienionych czynności i zachowujące się w wyżej opisany sposób ponoszą osobiście wszelkie skutki prawne zaistniałej sytuacji. §5 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA 1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi przejazd autokarem zgodnie z rozkładem jazdy wpisanym na bilecie. 2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby autokary kursowały zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego (postoje na granicy, sytuacje drogowe, czynniki atmosferyczne, awaria autokaru, itp.) nie może tego zagwarantować. 3. W przypadku opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu spowodowanymi czynnikami wymienionymi w punkcie 2 §5 podróżnemu nie przysługują żadne roszczenia wobec przewoźnika. 4. W razie zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia autokaru lub w razie zabrudzenia autokaru przewoźnik ma prawo obciążyć pasażera kosztami, jakie spowodował. W celu zabezpieczenia ściągalności tej kwoty obsługa autokaru może zatrzymać bagaż pasażera jako kaucję. 5. Za nie odbycie podróży z winy przewoźnika pasażerowi przysługuje tylko zwrot za niewykorzystany bilet. 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń lub skarg prosimy poinformować o tym obsługę autokaru jak również najpóźniej do 30 dni od zdarzenia złożyć pisemną skargę w biurze podróży Heinz Reisen. 7. Ostateczne rozstrzygnięcia w sprawach spornych należą do biura podróży Heinz Reisen. 8. Przewoźnik zobowiązuje się do rozstrzygnięcia zaistniałych sporów po drodze polubownej. Jednakże w przypadku braku porozumienia stron zaistniałe spory będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby przewoźnika.
 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:

Telefon:

Email:
Szczegóły zapytania:

« powrót

Kontakt

HEINZ REISEN s.c.
Smolnica, ul. Wiejska 47d, tel/fax +48/32 235-86-38
Sośnicowice, Rynek 13B, tel/fax +48/32 238-72-10
Gliwice,ul. Zwycięstwa 14/12, tel/fax +48/32 279-05-58
więcej »»

Komunikatory

hrgliwice 35230864 hrsmolnica sabinakaczmarczyk